• /
تقسیم بیت المال پس از جنگ


تقسيم بيت المال

سپاهيان امام -عليه السلام در اين نبرد چيزى را مالك نشدند ودر حقيقت، رزم آنان يك رزم صد در صد الهى بود. زيرا امام -عليه السلام جز سلاح دشمن همه چيز را به خود آنان واگذار كرد. ازاين جهت، بايد بيت المال را ميان آنان تقسيم مى‏كرد. وقتى ديدگان امام -عليه السلام به آن افتاد دستها را بر هم زد وگفت: «غري غيري‏». (يعنى برو ديگرى را بفريب.) موجودى بيت المال ششصد هزار درهم بود كه همه را در ميان سپاهيان تقسيم كرد وبه هريك پانصد درهم رسيد، در پايان تقسيم، پانصد درهم باقى ماند كه آن را براى خود اختصاص داد. ناگهان فردى در رسيد ومدعى شد كه در اين نبرد شركت داشته ولى نام او از قلم افتاده است. امام -عليه السلام آن پانصد درهم را نيز به او داد وفرمود:

سپاس خدا را كه از اين مال چيزى به خود اختصاص ندادم. (1)

پى‏نوشت:

1- تاريخ طبرى، ج‏3، ص‏547.

فروغ ولايت ص‏461

آيت الله شيخ جعفر سبحانى

ارسال شده در : 1389/9/1 - 11:56:19

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
تقسیم بیت المال


تقسيم بيت المال

سپس به بيت المال رفت و در آن ششصد هزار يا بيشتر بود.آن مال را در حال به كسانى كه در ركاب او بودند قسمت كرد.و به هر يك پانصد رسيد.و گويا در اين تقسيم بود كه بدو خرده گرفتند چرا همگان را در عطا يكسان داشته است.گفت:

«به من فرمان ميدهند پيروزى را با ستم كردن بجويم.آن هم درباره كسى كه والى اويم.اگر مال از آن من بود همگان را برابر ميداشتم تا چه رسد كه مال،مال خداست.بدانيد بخشيدن مال به كسى كه مستحق آن نيست‏با تبذير و اسراف يكى است.قدر بخشنده را در دنيا بالا برد و در آخرت فرود آرد او را در ديده مردمان گرامى كند و نزد خدا خوار گرداند.هيچكس مال خود را آنجا كه نبايد نداد و به نامستحق نبخشود جز آنكه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود.» (1)

پى‏نوشت:

1.خطبه 126.

على از زبان على يا زندگانى اميرالمومنين(ع) صفحه 109

دكتر سيد جعفر شهيدى

ارسال شده در : 1389/9/1 - 11:57:20

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/1 - 11:56:19

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
ارسال شده در : 1389/9/1 - 11:57:20

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد